Solárne fólie

  • UV filter 96% - 98%
  • Zadržujú slneènú energiu až do 84%
  • Zmierſujú tepelné úèinky slneèného žiarenia na organizmus, prístroje a zaridenie interiéru
  • Znižujú priechod svetla cez sklo o 8% - 95%
  • Šetria energetické náklady
  • Zvyšujú estetickú hodnotu a vzh¾ad
  • Zrkadlový efekt
1