Automobilové fólie

Zlepšujú vzh¾ad vozidla

Spríjemòujú komfort cestovania

Zabraòujú vyblednutiu interiéru vozidla

Znižujú UV-žiarenie až o 99%

Znižujú riziko zranenia úlomkami skla pri nehodách

Zabraòujú oslòovaniu od svetiel za Vami idúcich vozidiel

Znižujú teplotu v interiéri vozidla

Znižujú vidite¾nos z exteriéru do interiéru vozidla ochrana pred zlodejmi

1